Logo

榮譽理事長

海洋大學校友總會         
NTOU Alumni Association 

成立於2014年 

 

榮譽理事長  洪英正(航管1980 / 海法所1982)

Vincent Hung


    聯興國際物流(股)公司 董事

    中央貨櫃倉儲(股)公司 董事長

    臺灣商港事業發展協會 理事長

    

    EMAIL: vincent.hung@ulic.com.tw